THÔNG BÁO về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 52/TB-SGTVT về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn