NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 8 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : NGHỊ QUYẾT số 104/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương ( lần 8 )

Nguồn: HĐND thành phố Bắc Kạn