Hội đồng nhân dân giám sát thanh tra thị xã

Các cuộc thanh tra đều đảm bảo khách quan đúng theo quy định của Pháp Luật. Qua công tác thanh tra đã  chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Triển khai 2 cuộc thanh tra về việc chấp hành chính sách Pháp luật về thu chi  tài chính tại 2 đơn vị trường học. Qua thanh tra đã giúp các đơn vị kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế trong quản lý sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và kinh phí từ các khoản đóng góp. Về công tác phòng chống tham nhũng, từ năm 2011 đến nay Thanh tra thị xã đã triển khai 5 cuộc kiểm tra về phòng chống tham nhũng tại 5 đơn vị, qua kiểm tra không thấy phát hiện các hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó, Thanh tra thị xã cũng thường xuyên tham mưu cho UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo để tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng.

Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ năm 2011 đến nay đã tiếp nhận và xử lý 41 đơn với 38 vụ việc, trong đó đơn khiếu nại : 10 vụ  việc; đơn tố cáo : 7 vụ việc; đơn vừa khiếu nại, vừa tố cáo : 1 vụ việc; đơn kiến nghị, đề nghị : 20 vụ việc . Sau khi xem xét phân loại, có 31 vụ việc không thuộc thẩm quyền, thanh tra thị xã đã chuyển tới cơ quan có thẩm quyền thụ lý, còn lại 7 vụ việc thuộc thẩm quyền, đã thụ lý và giải quyết xong 3 vụ việc, số còn lại đang tham mưu cho UBND thị xã xem xét giải quyết.

Trên cơ sở cùng trao đổi để tháo gỡ những vấn đề khó khăn vướng mắc, đoàn giám sát đã yêu cầu Thanh tra thị xã làm rõ một số vấn đề như :  Việc thực hiện các kết luận Thanh tra, công tác quản lý việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra thị xã trong thời gian qua, trình tự , thủ tục và thời gian giải quyết đơn thư, công tác phối hợp với các cơ quan liên quan…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Quang Tài – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã, trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những cố gắng của Thanh tra thị xã trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như : Việc giải quyết đơn thư đôi lúc chưa kịp thời, chưa đảm bảo về thời gian giải quyết theo quy định, thanh tra chưa được thường xuyên, dẫn đến nhiều vụ việc đơn thư kéo dài.

Đoàn giám sát đã kiến nghị với Thanh tra thị xã cần làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện, tăng cường thanh tra việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ và lĩnh vực thực hiện các dự án do thị xã làm chủ đầu tư, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc giải quyết các đơn thư của các phòng ban, làm tốt công tác hướng dẫn ban thanh tra nhân dân ở các đơn vị. Đối với các kiến nghị của Thanh tra thị xã, đoàn giám sát tổng hợp và gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.