Hội đồng nhân dân phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Kỳ họp đã nghe và xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết công tác của HĐND, UBND phường; các tờ trình, dự thảo nghị quyết kèm theo và tổ chức khen thưởng trong công tác HĐND.

Theo đánh giá chung, trong nhiệm kỳ HĐND phường đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ luật định; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận phường thực hiện khá hiệu quả hoạt động HĐND. Thường trực HĐND đã triệu tập và chủ tọa thành công 11 kỳ họp thường lệ; 01 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp bất thường; các kỳ họp được tổ chức công khai, dân chủ, đầy đủ các thủ tục, trình tự theo luật định; ban hành được 57 nghị quyết và đều đúng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế. Sau kỳ họp, các nghị quyết của HĐND được triển khai thực hiện tốt. Công tác giám sát được quan tâm, tập trung giám sát đối với việc thu, sử dụng các quỹ do nhân dân, tổ chức đóng góp; thực hiện các đề án phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; các kiến nghị sau giám sát được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đại biểu HĐND cũng tăng cường giám sát tại nơi cư trú, nơi công tác. Việc tỏ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được triển khai thực hiện kịp thời; đã phối hợp tổ chức được 52 cuộc tiếp xúc, với 1.552 cử tri tham dự và có 358 lượt cử tri phát biểu ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND; các ý kiến cử tri đã được phản ánh tại kỳ họp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời, thông tin đến cử tri. Thường trực HĐND tổ chức giao ban với các tổ đại biểu để nắm thông tin hai chiều, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động công tác HĐND. Cơ bản đáp ứng các điều kiện cần thiết đảm bảo cho mọi hoạt động của HĐND theo quy định.

UBND phường thường xuyên củng cố tổ chức; kiện toàn công tác cán bộ khi có biến động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực, quy định mốc thời gian hoàn thành các nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, đối với những vấn đề lớn, quan trọng của địa phương; chỉ đạo xử lý những nội dung cần thiết, cấp bách theo yêu cầu thực tế phát sinh; kịp thời giải quyết các kiến nghị của HĐND và ý kiến cử tri địa phương. Thực hiện tốt quy chế hoạt động đã đề ra. Điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tương đối toàn diện như: Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán; kinh tế dần phát triển; tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên – môi trường; phối hợp chỉ đạo xây dựng được 07/20 nhà văn hóa tổ dân phố theo tiêu chí mới (gồm nhà văn hóa tổ Bản Vẻn Ngoài; tổ Tổng Nẻng, tổ Phiêng My; tổ Khuổi Mật, tổ Khuổi Dủm, tổ Nà Pèn và tổ Chí Lèn). Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao từng bước phát triển, Công tác tư pháp, quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội được đảm bảo và thực hiện theo quy định. An sinh xã hội được quan tâm; đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Tuy còn một số khó khăn và hạn chế nhất định, song với những kết quả trên đã thể hiện sự nổ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường trong suốt 5 năm qua. Từ đó HĐND, UBND phường đã chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích để nhiệm kỳ tới vận dụng vào điều kiện thực tế, góp phân nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã quyết định tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 06 cá nhân và đề nghị thành phố khen thưởng cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND nhiệm kỳ qua./.

Ông Nông Văn Duyên, Chủ tịch Hội đồng TĐKT phường trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND

Ông Lưu Bá Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND