Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016

Kỳ họp đã nghe và xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết công tác của HĐND, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội thẩm Toàn án nhân dân thành phố Bắc Kạn; các tờ trình, dự thảo nghị quyết kèm theo và tổ chức khen thưởng trong công tác HĐND.

Theo báo cáo đánh giá, trong nhiệm kỳ HĐND thành phố đã quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND thành phố đã tiến hành 17 kỳ họp, trong đó: 11 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp chuyên đề và 4 kỳ họp bất thường. HĐND thành phố tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đầy đủ chương trình và kế hoạch công tác, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy cùng cấp. Các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo. Trong nhiệm kỳ HĐND thành phố đã ban hành 86 nghị quyết đúng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được triển khai thực hiện kịp thời; đã phối hợp tổ chức được 141 cuộc tiếp xúc, với 1.292  lượt cử tri tham dự; tiếp 15 lượt công dân, các kiến nghị của công dân đều được Thường trực HĐND xử lý, phân loại kịp thời để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2011 – 2016, hoạt động của HĐND Thành phố vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác đôn đốc, giám sát của HĐND đối với UBND, các ngành chức năng trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi khi chưa kịp thời; hoạt động tiếp xúc cử tri chưa phong phú, đa dạng nên chưa thu hút được nhiều thành phần cử tri tham gia, hoạt động chất vấn giữa 2 kỳ họp còn ít; một số đại biểu HĐND chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của HĐND, chưa chủ động đưa ra nhiều nội dung chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Chuyên San – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của HĐND thành phố trong thời gian qua, đồng thời đề nghị: HĐND thành phố nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp, phát huy trí tuệ của đại biểu dân cử. Trước mắt, các ngành, các cấp tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để người dân nhận thức rõ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cần phải thực hiện tốt.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo hoạt động của UBND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 – 2016; báo cáo tổng kết hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố, Hội thẩm Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016.

      Sau khi thảo luận, HĐND thành phố khóa V đã nhất trí thông 4 tờ trình và nghị quyết gồm: Tờ trình và nghị quyết đánh giá tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016; tờ trình và nghị quyết về đánh giá tổ chức và hoạt động của UBND thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016; nghị quyết về đánh giá hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016; nghị quyết về đánh giá hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016.

Đ/c Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND 

Cũng tại kỳ họp tổng kết, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đã quyết định tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND nhiệm kỳ qua.