Hội đồng PBGDPL thị xã tổ chức xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013 tại phường Đức Xuân

Hội nghị đã tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản: Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII là sự bảo đảm về chính trị, tạo pháp lý vững chắc cho dân tộc, nhân dân và nhà nước vượt qua những thách thức khó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ mới. Đây cũng là bản Hiến pháp vừa kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011).

Hiến pháp sửa đổi 2013, tập trung vào những điểm mới tại Chương I – Chế độ chính trị, Chương II – Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Chương V – Quốc hội. Với bố cục 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992), bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua năm 2013 có nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập hiến. Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân”.