Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bắc Kạn sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2016

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã bám sát các chủ trương và định hướng của ngành cũng như địa phương, phối hợp với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị – xã hội kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp trên giao. Trong 9 tháng, tổng doanh số cho vay là 10.955 triệu đồng, giảm so với năm 2015 là 2.278 triệu đồng; doanh số thu nợ là 20.543 triệu đồng giảm 7.687 triệu đồng; Tổng dư nợ các chương trình là 114.164 triệu đồng, hoàn thành 99,61% kế hoạch, giảm 9.588 triệu đồng so với năm 2015. Trong đó: Chương trình cho vay hộ nghèo, dư nợ là 37.370 triệu đồng, giảm 4.149 triệu đồng, hoàn thành 99,98% chỉ tiêu kế hoạch (trong đó nguồn cho vay từ vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng CSXH là 150 triệu đồng, với 03 hộ vay); Chương trình cho vay hộ cận nghèo, dư nợ là 37.370 triệu đồng, giảm 4.149 triệu đồng, hoàn thành 99,2% chỉ tiêu giao (trong đó: cho vay từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua NHCSXH là 119 triệu đồng , với 03 hộ vay); Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, dư nợ là 4.993 triệu đồng, tăng 1.318 triệu đồng, hoàn thành 100% so; Chương trình cho vay giải quyết việc làm, dư nợ 28.045 triệu đồng, tăng 695 triệu đồng, hoàn thành 99,14%; Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dư nợ 6.848 triệu đồng, giảm 1.687 triệu đồng, hoàn thành 99,56%; Chương trình cho nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, dư nợ 8.279 triệu đồng, giảm 1.232 triệu đồng, hoàn thành 99,61%; Chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, dư nợ là 16, 148 triệu đồng, giảm 4.380 triệu đồng, giảm 99,51%; Chương trình cho vay đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, dư nợ 89 triệu đồng, giảm 35 triệu đồng, hoàn thành 100%; Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, dư nợ 267 triệu đồng, giảm 16 triệu đồng, hoàn thành 94,35%. Cùng với đó, hoạt động phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức Hội của thành phố được duy trì tốt, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được quan tâm và chú trọng…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, đánh giá những những mặt còn hạn chế, khó khăn trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện, đồng thời phân tích rõ nguyên và bàn luận thống nhất về một số giải pháp khắc phục trong những tháng cuối năm và trong năm 2017.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Ngọc Vũ đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị cần tiếp tục nâng cao hoạt động theo các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 44/NHCS – HĐQT, ngày 8/6/2009 của chủ tịch HĐQT NHCSXH và thực hiện nghiêm túc Quy chế của Ban đại diện HĐQT NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định 162/QĐ-HĐQT, ngày 17/4/2003 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội; Chỉ đạo NHCSXH tập trung cân đối nguồn vốn, phối hợp vố các tổ chức Hội, đoàn thể giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ nhu cầu vốn phát triển kinh tế gia đình hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2016; Chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác cho vay các chương trình được nhận ủy thác cần tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến các nội dung quy định mới của NHCSXH đến các tầng lớp nhân dân hiểu và đăng ký vay vốn, sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả; Chỉ đạo Ban xóa đói giảm nghèo các xã, phường thường xuyên quan tâm đến hoạt động của NHCSXH thông qua mạng lưới Điểm giao dịch tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách nhanh nhất, hiệu quả nhất; phê duyệt danh sách đề nghị vay vốn của Tổ TK&VV đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Thực hiện việc rà soát, bổ sung kịp thời những hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện vay vốn để bình xét cho vay; lồng ghép chính sách xã hội với các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Làm tốt công tác hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh  điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Đồng thời, đồng chí Ma Ngọc Vũ cũng đề nghị Hội Sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ động trong cân đối nguồn vốn, thực hiện giải ngân hòan thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao; Thực hiện tốt Điểm giao dịch xã và hoạt động của Tổ giao dịch lưu động tại xã. Phấn đấu thu lãi đạt  98% số lãi phải thu trở lên, tỷ lệ nợ quá hạn < 0,2% so với tổng dư nợ; Làm đầu mối, tham gia cùng các thành viên thực hiện giám sát, kiểm tra theo đề cuông và kiểm tra liên ngành việc thực hiện quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận ủy thác và chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Thường xuyên tổ chức các chương trình, hội nghị tấp huấn nâng cao năng lực quản lý tín dụng chính sách xã hội cho cán bộ Ban giảm nghèo xã, cán bộ chuyên trách của các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, Ban quản lý tổ TK&VV, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn.

          Đối với hoạt động dịch vụ ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội cần tích cực truyên truyền cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi, chỉ đạo thực hiện tốt việc giải ngân các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2016, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi qua Tổ TK&VV xong trước ngày 31/12/2016. Phối hợp cùng NHCSXH rà soát, phân tích, đôn đốc xử lý nguồn thu hồi, kiểm soát nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú và thu hồi dứt điểm lãi tồn đọng; Chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể xã, phường thực hiện kiểm tra theo kế hoạch của năm 2016 theo đúng nội dung hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH; Cần xác định rõ hoạt động ủy thác là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên, là tiêu chí trong phong trào thi đua – khen thưởng của đơn vị. Phát động và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua đến cán bộ Hội, Ban quản lý tổ và hộ vay vốn sử dụng vốn có hiệu quả nhằm động viên khuyến khích và nhân rộng điển hình tiên tiến; Phối hợp với các ban, ngành trên đại bàn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, cho khách hàng cho vay vốn nhằm nâng cao hiệu quả sự dụng vốn vay tín dụng chính sách xã hội; Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban với NHCSXH, chỉ đạo các tổ chức cấp cơ sở tham gia đầy đủ, nâng cao chất lượng các buổi họp giao ban tại Điểm giao dịch xã để nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cuả các Tổ TK&VV, chủ động mở sổ theo dõi số liệu cho vay, thu nợ, dư nợ đối với hội viên do tổ chức mình quản lý.

Đ/c Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố chủ trì Hội nghị thảo luận

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thống nhất các phương án và giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại trong 9 tháng vừa qua để 3 tháng cuối năm thu được kết quả cao: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 09/3/2015 của UBND thành phố Bắc Kạn; Tổ chức họp giao ban định kỳ giữa NHCSXH với các tổ chức nhận ủy thác 02 tháng/lần. Tại điểm giao dịch xã tổ chức họp giao ban giao ban hằng tháng vào ngày trực giao dịch cố định tại xã. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân trên các địa bàn dân cư, vận động tổ TK&VV tham gia tiền gửi thông qua Tổ TK&VV. Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng và chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV. Xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trìn thực hiện nhiệm vụ ủy thác trên địa bàn; Tranh thủ sự quan tâm lãnh chỉ đạo cảu cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của các cấp các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện triển khai chương trình tín dụng chính sách.

Với những nội dung đã được kiểm điểm rút kinh nghiệm cùng với sự thống nhất trong việc đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại, hi vọng rằng công tác hoạt động của Ban đại diện NHCSXH thành phố Bắc Kạn sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong thời gian tới./.