Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 18/5, Thường trực Ban Bí thư Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì.

Dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có đồng chí: Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 06-NQ/TW. Theo đó, Nghị quyết xác định 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: (1) Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; (2) Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; (3) Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; (4) Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; (5) Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; (6) Phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Có 12 tham luận của các bộ, ngành, địa phương với nhiều ý kiến tâm huyết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung của Nghị quyết 06-NQ/TW, phải thấy rằng đô thị hóa là tất yếu khách quan, là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể, bổ sung cụ thể hóa các chỉ tiêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ kiểm tra, đánh giá thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh: Đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị là rất quan trọng, bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững tăng trưởng nhanh có hiệu quả…

Để quản lý đô thị tốt hơn, hiệu quả hơn cần thực hiện phân cấp và phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền các đô thị gắn với đề cao trách nhiệm, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thống nhất từ Trung ương; phát huy và khai thác tốt các tiềm lực từ chính đô thị và nguồn lực từ xã hội cho phát triển đô thị. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết.

Ban Cán sự Đảng, Chính phủ sớm ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động phải đảm bảo bám sát các nội dung Nghị quyết phù hợp với từng địa phương từng vùng…/.

                                            Đặng Tuyết