Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh

(backancyti.gov.vn)-Sáng 09/10, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, xã trong toàn tỉnh.

Đến dự có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các hội, đoàn thể thành phố; Báo cáo viên cấp thành phố, tuyên truyền viên các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố

Hội nghị nghe đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kế hoạch số 189-KH/TU, ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW…

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Công văn số 1674-CV/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị.

Hội nghị nghe đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Công văn số 1637-CV/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Hội nghị nghe đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã quán triệt nội dung Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí đề nghị: Sau hội nghị này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, đảm bảo đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2023, trong khi tỉnh mới có 9/29 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Do vậy các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã được giao, xác định rõ những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương trong thực thi nhiệm vụ.

Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp, phòng chống rét và dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, phòng chống cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trên địa bàn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục – đào tạo, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2023. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Hoàng Thạc