CÔNG VĂN V/v phối hợp tuyên truyền tham dự giải thưởng ” Vô lăng vàng ” lần thứ 11 năm 2023 do Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 132/BATGT-VP V/v phối hợp tuyên truyền tham dự giải thưởng ” Vô lăng vàng ” lần thứ 11 năm 2023 do Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức

THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG “VÔ LĂNG VÀNG” LẦN THỨ 11 NĂM 2023

Nguồn: BATGT tỉnh Bắc Kạn