THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị đào tạo nghề theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn thành phố 

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 136/TB-UBND Lựa chọn đơn vị đào tạo nghề theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn thành phố 

Nguồn: UBND thành phố