Hội Nông dân Thị xã Bắc Kạn tổ chức kiểm tra công tác Hội

Qua kiểm tra cho thấy, các Cơ sở Hội đã chấp hành nghiêm Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Công tác quản lý và sử dụng tài chính Hội được đảm bảo; Nguồn vốn vay Quỹ HTND được thực hiện và quản lý tốt, thu gốc và lãi đảm bảo đúng thời gian quy định; Việc thực hiện Chỉ thị 26/2011/CT-TTg, ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện cho Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân và Công văn số 1502/ TTg-V.II ngày 15/10/2007 về tăng cường phối hợp với nông dân các cấp để giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện tốt; Tham mưu kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 cấp xã, phường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên BCĐ để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 và Quyết định số 673/QĐ.

Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại để các cơ sở Hội kịp thời phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định. Đồng thời tìm ra ưu điểm của tổ chức Hội, cán bộ hội viên nông dân để động viên khuyến khích, biểu duơng khen thưởng kịp thời, phục vụ có hiệu quả việc tổng kết thực tiễn, và phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, bổ sung hoàn thiện các chủ trương, biện pháp góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh toàn diện về mọi mặt đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân trong những năm tiếp theo./.