Họp Ban chỉ đạo “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Lễ phát động Tết trồng cây năm nay, thành phố đã chọn địa điểm trồng tại Trung đoàn 750 thuộc tổ Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng với diện tích 0,1 ha; trồng hơn 200 cây lát. Để chuẩn bị tốt cho Lễ phát động, các đơn vị được phân công nhiệm vụ đã tham gia phát biểu ý kiến làm rõ thêm các nội dung đơn vị mình đảm nhận.

          Để buổi Lễ phát động diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ phải có sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ các điều kiện về nhân vật lực, đảm bảo an toàn tiết kiệm. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “ Tết trồng cây” với những hình thức phù hợp, hiệu quả; động viên các đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đối khí hậu. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 12/02/2019 (tức ngày 08 tháng giêng năm Kỷ Hợi).