Họp liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sau khi nghe Thường trực HĐND thành phố trình bày dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa VI, đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua.

Dự kiến kỳ họp được tiến hành trong 01 ngày, khoảng thời gian từ ngày 25 đến 30/6/2016. Trước khi tiến hành kỳ họp chính thức, sẽ tổ chức cho đại biểu HĐND viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thành phố; họp phiên trù bị để quyết định nội dung thuộc chương trình kỳ họp và bàn một số vấn đề liên quan.

Sau các nghi lễ khai mạc kỳ họp, HĐND nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố về kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. HĐND thành phố khóa VI bầu các chức danh thuộc thẩm quyền, gồm các nội dung: Bầu Ban kiểm phiếu tại kỳ họp thứ Nhất; bầu Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND; xem xét tờ trình của Thường trực HĐND thành phố khóa V về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND thành phố khóa VI; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND thành phố khóa VI; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố khóa VI; xem xét tờ trình của Thường trực HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2016.

Kỳ họp sẽ nghe hoặc nghiên cứu báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương trong cuộc bầu cử; báo cáo về kinh nghiệm hoạt động của HĐND thành phố khóa V; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố khóa V đối với các nội dung trong dự kiến chương trình kỳ họp thứ Nhất của HĐND Thành phố Bắc Kạn khóa VI; quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Dự kiến có 10 dự thảo nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, đó là: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND thành phố khóa VI; xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa VI; xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa VI; xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố khóa VI; về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND thành phố khóa VI; xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND thành phố khóa VI; xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa VI; xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố khóa VI; xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2016.

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố  khóa VI, hội nghị thống nhất phân công, yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo tiến độ thời gian và chất lượng, theo đúng quy định hiện hành (trong đó chú trọng công tác chuẩn bị các thủ tục, quy trình giới thiệu nhân sự để HĐND bầu cử các chức danh theo phân cấp và các quy định của pháp luật); chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ họp; làm tốt công tác tiếp công dân đến phản ánh tại kỳ họp; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, cung cấp tài liệu liên quan cho hoạt động của đại biểu HĐND (cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; cặp công tác; phù hiệu đại biểu, sổ công tác, các văn bản pháp luật liên quan…)./.