HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời ” Đề cương về Văn hóa Việt Nam ” ( 1943 – 2023 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 23-HD/TU Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời ” Đề cương về Văn hóa Việt Nam ” (1943 – 2023)

ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA 1943

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn