Kết quả chỉ định thầu gói thầu gói thầu số 02 Công trình Chăm sóc cây xanh, cây cảnh trên các tuyến đường nội thị, thị xã Bắc Kạn

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu gói thầu số 02 Công trình Chăm sóc cây xanh, cây cảnh trên các tuyến đường nội thị, thị xã Bắc Kạn. (Chi tiết tại đây).