Kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình Bổ sung hệ thống biển báo ATGT một số tuyến đường nội thị, thị xã Bắc Kạn

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu xây lắp công trình Bổ sung hệ thống biển báo ATGT một số tuyến đường nội thị, thị xã Bắc Kạn (Chi tiết tại đây).