Kết quả thực hiện Chương trình 135 của thị xã Bắc Kạn 5 tháng đầu năm 2012

Thị xã Bắc Kạn có 3 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135, bao gồm: Khuổi Pái, xã Huyền Tụng; Nà Chuông và Tân Thành, xã Nông Thượng. 5 tháng đầu năm 2012, tiến độ thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn thị xã cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Đối với các công trình thực hiện Chương trình 135 từ nguồn vốn năm 2011, hiện nay, xã Huyền Tụng và xã Nông Thượng đã hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị thi công 02 đường giao thông liên thôn (thôn Nà Chuông – xã Nông Thượng với chiều dài 114m, thôn Khuổi Pái – xã Huyền Tụng 60m) và tuyến đường điện 0,4 KW thôn Tân Thành, xã Nông Thượng 400m với số kinh phí 600.000.000 đồng.

Trong duy tu, bảo dưỡng các công trình, Ban quản lý Chương trình 135 các xã đã tiến hành chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để sửa chữa rãnh thoát nước, đắp lại nền đường bị sạt lở cho 03 tuyến đường giao thông liên thôn: Thôn Nà Chuông và thôn Tân Thành thuộc xã Nông Thượng, thôn Khuổi Pái – xã Huyền Tụng có tổng chiều dài gần 2 km với số tiền 40 triệu đồng.

Đối với Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, các xã đã hỗ trợ giống ngô lai, phân bón cho 33 hộ; giống lợn nái cho 5 hộ; bình phun thuốc trừ sâu cho 01 hộ với tổng kinh phí là 65 triệu đồng.

5 tháng đầu năm 2012, thị xã Bắc Kạn đã phân bổ vốn theo Chương trình 135 cho các xã thành 2 đợt với tổng số tiền là 765 triệu đồng, cụ thể: Đầu tư cho Dự án phát triển cơ sở hạ tầng 600 triệu đồng, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 125 triệu đồng, Duy tu bảo dưỡng công trình 40 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình 135 năm 2012, đến nay, thị xã đã triển khai thực hiện 9 công trình thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng với nguồn vốn 2.940 triệu đồng, trong đó có 06 công trình đường giao thông nông thôn với tổng số vốn 2.700 triệu đồng, 04 công trình phụ trợ với tổng số vốn 40 triệu đồng và 01 cầu với số vốn 200 triệu đồng.

Qua 5 tháng triển khai thực hiện Chương trình 135, thị xã Bắc Kạn luôn được sự quan tâm và chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh, vì vậy tiến độ thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời theo đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã./.

Thu Cúc