Thị xã Bắc Kạn: Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định sô 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Chương trình được thực hiện đã giúp cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn thị xã Bắc Kạn có cơ hội xây dựng và sửa chữa nhà ở tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống ổn định, góp phần tích cực vào Chương trình xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

Thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thị xã Bắc Kạn đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo cấp thị xã do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng ban, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã có hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo thị xã đã xây dựng Kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn thực hiện xây dựng nhà ở cho các đối tượng trong danh sách theo đúng quy định, đồng thời chỉ đạo UBND các xã rà soát, tổng hợp bổ sung số hộ cần hỗ trợ nhà ở năm 2011 trên địa bàn để trình UBND tỉnh.

Việc bình xét hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo thực hiện theo trình tự, thủ tục hồ sơ xây dựng nhà cho hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của Liên Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc bình xét được thực hiện công khai qua nhiều cấp từ thôn, bản đến Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã và được ưu tiên thứ tự theo đúng đối tượng…

Đến nay, trên địa bàn thị xã, số hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Đề án của UBND tỉnh năm 2010 từ các nguồn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng là 45 hộ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, trong đó: Hỗ trợ theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg là 37 hộ, kinh phí hỗ trợ từ nguồn Trung ương là 310,8 triệu; nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 185 triệu; nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách – Xã hội 296 triệu. Có 5 hộ được hỗ trợ từ nguồn Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam; 02 hộ được Công ty Bay dịch vụ miền Nam hỗ trợ; 01 hộ được Hội phụ nữ thị xã hỗ trợ.

Hầu hết nhà ở hỗ trợ hộ nghèo đều đúng diện tích và chất lượng quy định. Đa số nhà có diện tích từ 28 – 40m2 so với quy định tối thiểu 28m2, xây dựng bằng vật liệu chất lượng tốt, kiên cố, kiểu dáng, kiến trúc phù hợp với phong tục tập quán địa phương, giúp cho người nghèo có nơi ăn, chốn ở ổn định, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, góp phẩn cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ đã thực sự góp phần quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã./.

Thu Cúc