Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này có hơn 80 học viên là những đồng chí đảng viên mới đến từ các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Bắc Kạn. Trong thời gian 08 ngày, các đồng chí đảng viên mới sẽ được hướng dẫn, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 chuyên đề chính là Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình…;chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở và Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học mỗi học viên sẽ viết một bài thu hoạch theo chủ đề do Ban tổ chức lớp học đưa ra.