Khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VI

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Đây là kỳ họp quan trọng, xem xét đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 và xem xét, biểu quyết các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Các đại biểu cũng cần tập trung nghiên cứu các nội dung trọng tâm để tham gia buổi chất vấn đạt chất lượng nhất, đáp ứng yêu cầu cử tri thành phố đề ra.

Diễn ra từ ngày 19 – 20/12, kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn lần này sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách của thành phố năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Tại kỳ họp, báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn nêu: Năm 2016, nhân dân và cán bộ thành phố đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng thành phố, thực hiện khá tốt các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Hoạt động điều hành Ủy ban nhân dân thành phố có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả… 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 108,7% KH. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt 334,884 tỷ đồng, bằng 102,8% so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản đến ngày 31/10/2016 đạt 76%, dự ước cả năm đạt 97%. Tổng lương thực có hạt cả năm ước đạt 5.022/4.300 tấn. Diện tích canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ ha là 140/140 ha đạt 100%.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,88%. Diện tích trồng rừng đạt 232,6/200 ha, đạt 116%. Các lĩnh vực khác như: Giáo dục, Y tế, công tác an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. An ninh, quốc phòng được giữ vững.

Theo phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Thành phố Bắc Kạn phấn đấu tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 54,8%, nông nghiệp chiếm 6,8%. Thu ngân sách 112 tỷ đồng, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ  đạt 2.500 tỷ đồng. sản lượng lương thực đạt 4.200 tấn. có 150 ha  đạt giá trị 100 triệu đồng/năm. Hai xã Nông Thượng, Dương Quang hoàn thành thêm 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.. Cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm 80%. Tỷ lệ thôn tổ có nhà văn hóa đạt 92%. Tỷ lệ thu gom rác thải tại hai phường mới và hai xã đạt 57% .Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều chiếm 2,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân và bầu bổ sung chức danh phó trưởng Ban kinh tế – xã hội, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong khuôn khổ nội dung làm việc buổi sáng, các đại biểu HĐND đã thực hiện miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Ngô Quang Tú – nguyên Trưởng Phòng văn hóa thông tin thành phố Bắc Kạn do chuyển công tác khác. Đồng thời giới thiệu nhân sự ứng cử và bầu chức danh Phó Trưởng Ban kinh tế – kinh tế xã hội HĐND thành phố đối với Bà Đàm Thị Thu Hà – viên chức phòng Tài Nguyên môi trường thành phố Bắc Kạn. Kết quả bầu cử được phê chuẩn thông qua.

Các nội dung quan trọng của kỳ họp như phiên chất vấn và nghị quyết của kỳ họp HĐND thành phố sẽ tiếp tục được cập nhập./.