Kỳ họp thứ Ba HĐND phường Đức Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp thứ Ba, UBND Phường đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2016, dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; báo cáo trả lời ý kiến cử tri. Thường trực HĐND báo cáo hoạt động của HĐND Phường, UBMTTQ Phường thông báo công tác xây dựng chính quyền năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận; hầu các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào một số vấn đề, như: việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn phường thiếu tính quyết liệt; một số chỉ tiêu còn đạt thấp; sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế – xã hội chưa được coi trọng. Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua các tờ trình Nghị quyết trọng tâm như Nghị quyết về nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2017; Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ, chương trình giám sát, ban hành Quy chế hoạt động, Hoạt động chủ yếu của HĐND phường, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017./.