Khánh thành đèn tín hiệu giao thông tại thành phố Bắc Kạn

Tổng giá trị công trình là 01 tỷ đồng, trong đó Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam – Quỹ xe cơ giới đầu tư 70% giá trị công trình, còn 30% vốn đối ứng do UBND thành phố Bắc Kạn tài trợ.

 

Công trình trên ngoài ý nghĩa giảm thiểu tai nạn trên địa bàn và nâng cao ý thức người tham gia giao thông còn tuyên truyền ý nghĩa tác dụng việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới của người dân.