Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Dương Quang khóa XIX

Chiều ngày 29/12, HĐND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Toàn cảnh kỳ họp

          Năm 2020, Nhân dân và cán bộ xã Dương Quang đã tích cực triển khai các phong trào thi đua phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động văn hóa tiếp tục duy trì có hiệu quả. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt và vượt kế hoạch giao 1.021,7/962,5 tấn bằng 106,15% KH giao. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được triển khai 9/9 thôn bản. Số lượng lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra từ tháng 6 -11/2020 là 119 con, trọng lượng trên 5.240 kg. Các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Tổng thu ngân sách năm 2020 của xã đạt gần 848 triệu/410 triệu đồng, bằng 206,8%KH giao. Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020, tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 779 hộ/841 hộ, bằng 92,62%; hộ đạt danh hiệu ‘Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục 156/841, bằng 18,49%. Hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao, tiêm chủng mở rộng 36/36 trẻ bằng 100%. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi tư duy của người dân, huy động được mọi nguồn lực, kết cấu hạ tầng nông thôn ngày một đổi mới.

Năm 2021, xã Dương Quang tiếp tục vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”. Triển khai có hiệu quả chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội.

Các đại biểu HĐND xã Dương Quang đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2021; các dự thảo Nghị quyết của HĐND xã năm 2021./.

       Đặng Tuyết