LĐLĐ TP. Bắc Kạn phấn đấu giới thiệu ít nhất 165 đoàn viên ưu tú cho Đảng

(backancity.gov.vn) – Theo chỉ tiêu của LĐLĐ thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2023 -2028, phấn đấu đến hết năm 2028 kết nạp mới ít nhất 250 đoàn viên công đoàn, xem xét và kết nạp.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố quản lý 65 công đoàn cơ sở (CĐCS) trong đó: khu vực nhà nước có 46 CĐCS, khu vực ngoài quốc doanh có 19 CĐCS với tổng số 1.788 CNVCLĐ. Để thực hiện chỉ tiêu kết nạp đoàn viên trong nhiệm kỳ, hàng năm, LĐLĐ thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thăm nắm tình hình phát triển của doanh nghiệp, lao động trên địa bàn; chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động người lao động vào tổ chức công đoàn.

 Chi bộ Trường Mầm non Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn kết nạp đảng viên mới 

Năm 2023, LĐLĐ thành phố kết nạp mới 122 đoàn viên. Từ đầu năm 2024 đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố kết nạp được 5 đoàn viên. Kiện toàn Ban chấp hành 3 công đoàn cơ sở. Công đoàn cơ sở đã giới thiệu 19 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; có 3 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. /.

Triệu Biển