NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ( lần 2 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 68/NQ-HĐND Về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ( lần 2 )

Nguồn: HĐND thành phố Bắc Kạn