Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng thị xã Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2012

Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng thị xã Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2012 – Chi tiết tại đây.