PHÒNG, CHỐNG BỆNH BẠCH HẦU

 

Nguồn: cdc.backan.gov.vn