Phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn có 13 mô hình kinh tế đạt giá trị kinh tế cao

Nhìn chung các mô hình đều mang lại hiệu quả, được người dân nhân rộng thực hiện. Tuy nhiên quá trình phát triển chưa bền vững, các mô hình mới chỉ dừng lại ở khâu tuyên truyền vận động thông qua kết quả các hội thảo, chưa đảm bảo sự liên kết chặt chẽ. Vì vậy trong thời gian tới Phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn tiếp tục bám sát chủ trương của cấp ủy, địa phương nghiên cứu triển khai thêm các mô hình, dự án phù hợp với điều kiện, tập quán canh tác, phát triển sản xuất của người dân thành phố Bắc Kạn. Tiếp tục tìm cơ chế chính sách hỗ trợ người dân phù hợp. Quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cây con giống và thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm địa phương./.