Phùng Chí Kiên xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn minh”

Tại đây, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn phối hợp với  Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đã thông qua mục đích, ý nghĩa, kế hoạch triển khai mô hình này khu dân cư dân. Thông qua quyết định thành lập tổ tự quản tổ 5. Tham gia mô hình này, 100% hộ gia đình của tổ 5, phường Phùng Chí Kiên đã ký cam kết thực hiện tốt 23 nội dung của 5 tiêu chí thực hiện mô hình “Khu dân cư văn minh”. Khi mô hình thành công sẽ là cơ sở để tiếp tục nhân rộng tại 127 khu dân cư toàn thành phố.

Đây là mô hình đề cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư; đoàn kết xây dựng phát triển cộng đồng dân cư ngày càng văn minh; làm tốt công tác bảo vệ mội trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân../.