Phường Nguyễn Thị Minh Khai, khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh, năm 2016

    Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016), các học viên sẽ được học tập 7 chuyên đề đó là: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về QP-AN; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lất đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản các luật Quốc phòng, an ninh quốc gia; nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên. Sau khi hoàn thành các nội dung của lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá cấp Giấy chứng nhận.

     Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên những nội dung cơ bản về kiến thức quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình của địa phương để từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.