Phường Nguyễn Thị Minh Khai nô nức các hoạt động hướng tới Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2016

 

 

Tổ dân phố số 4 và 8 luyện tập bóng chuyền hơi chuẩn bị giao lưu ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân

 

Để việc tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường thực sự là ngày hội của toàn dân, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường đã có hướng dẫn các khu dân cư chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, ý nghĩa và bổ ích. Trong đó, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 86 năm qua; kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở khu dân cư trong năm 2016, đồng thời phát động đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2017. Đây cũng là dịp Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư vận động nhân dân tham gia các hoạt động an sinh xã hội để giúp đỡ những gia đình còn khó khăn ngay chính tại khu dân cư của mình; đồng thời đưa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trở thành hoạt động ý nghĩa, gắn kết và thắt chặt thêm tình đoàn kết ở cộng đồng khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh.