Phường Xuất Hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(backancity.gov.vn) – Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Năm 2023, phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) tiếp tục tuyên truyền, triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  tới đông đảo cán bộ, nhân dân trong toàn phường. Vì vậy, số lượng các hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ngày càng cao.

Hợp tác xã Minh Anh (phường Xuất Hóa) mang lại thu nhập ổn định cho thành viên nhờ phát triển các loại nấm dược liệu thu hút nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, học tập kinh nghiệm.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là sợi dây đan kết các phong trào hiện có về xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Mục tiêu chung của phong trào là đoàn kết xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp; đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Trong năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền phường Xuất Hóa đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai phong trào với những nội dung thiết thực, mang tính khả thi. Công tác phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành chặt chẽ, từng bước đã đem lại hiệu quả thiết thực, khơi dậy ý thức đoàn kết và tinh thần tự quản trong từng khu dân cư; phương pháp tiến hành đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào kết hợp giữa công tác tuyên truyền, thuyết phục, làm cho nhân dân thấy lợi ích của mình gắn với lợi ích chung của cộng đồng. Nhờ vậy, phong trào đã có tác động tốt đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và ý thức chấp hành của người dân,…

Năm nay, phong trào xây dựng gia đình văn hóa cũng không ngừng phát triển, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế – xã hội. Sau một năm phấn đấu, nỗ lực của nhân dân các khu dân cư, Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phường Xuất Hóa đã tổ chức đánh giá, bình xét các danh hiệu đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Tháng 11-2023, UBND phường Xuất Hóa đã ban hành các Quyết định công nhận 793/827 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 177 hộ gia đình đạt hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2021 -2023); tặng Giấy khen cho 1 tập thể (tổ dân phố số 4) và 39 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.

Năm 2023, số lượng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt cao hơn so với năm ngoái. Điều này cho thấy sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường tuyên truyền để làm chuyển biến nhận thức của nhân dân, giúp họ nhận thức được tác dụng, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, mỗi người dân ý thức tự giác thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở trong gia đình. Người người văn hóa, nhà nhà văn hóa thì tổ dân phố… cũng sẽ văn hóa.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phường Xuất Hóa, Ngày hội đại đoàn kết dân tộc (18/11) sẽ được tổ chức đồng loạt trong hai ngày 11 -12/11/2023 tại 7 tổ dân phố. Hiện nay, chi bộ, các tổ dân phố đã triển khai các hoạt động như chuẩn bị cơ sở vật chất, bà con phấn khởi cùng nhau vui vẻ tham gia luyện tập chương trình văn nghệ, thể thao,  sẵn sàng cho Ngày hội đại đoàn kết của khu dân cư./.

Triệu Biển