Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Kạn hỗ trợ làm nhà ở trên 270 triệu đồng

Cùng với nguồn quỹ hỗ trợ của cấp trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo tại các phường Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Xuất Hóa, Huyền Tụng và xã Dương Quang với số tiền 270 triệu đồng, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất tại xã Nông Thượng số tiền 06 triệu đồng.

Nhằm tổ chức hiệu quả “Tháng cao điểm vì nguời nghèo” năm 2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, của việc tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Tập trung nguồn quỹ để triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, đảm bảo kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng, góp phần chung sức cùng các cấp chính quyền trong công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.