Quyết định V/v hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 688/QĐ -UBND ngày 21/4/2022 và hủy giao đất, cấp giấy CNQSD đất tại Quyết định số 851/QĐ – UBND ngày 06/5/2022 của UBND thành phố đối với thửa đất số 326, tờ bản đồ số 17 (BĐĐC năm 2012) của ông Đỗ Văn Tàu

Xem nội dung chi tiết Quyết định tại đây: Quyết định 260/ QĐ-UBND ngày 2/2/2023 của UBND thành phố về việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 688/QĐ -UBND ngày 21/4/2022 và hủy giao đất, cấp giấy CNQSD đất tại Quyết định số 851/QĐ – UBND ngày 06/5/2022 của UBND thành phố đối với thửa đất số 326, tờ bản đồ số 17 (BĐĐC năm 2012) của ông Đỗ Văn Tàu

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn