QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính -ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 51/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính -ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn