QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 467/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn