QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp Thành phố Bắc Kạn lần thứ VII năm 2021

Xem chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp Thành phố Bắc Kạn lần thứ VII năm 2021.