QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây:QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc Kạn

TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn