QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 47/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thành phố Bắc Kạn

Nội dung tệp đính kèm : Bảng chi tiết kèm theo

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn