QUYẾT ĐỊNH về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 3389/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ KINH TẾ – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH THÀNH PHỐ BẮC KẠN NĂM 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn