Tập huấn công tác Hội Cựu chiến binh thành phố năm 2023

(backancity.gov.vn) – Ngày 17/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023. Dự lớp tập huấn có các đồng chí thường trực Hội CCB thành phố, cùng hơn 80 đồng chí hội viên cựu chiến binh 8 xã, phường.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 01 ngày các hội viên được truyền đạt một số nội dung chính như: Tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị nghị quyết của Hội các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách đối với hội viên CCB. Phổ biến Điều lệ Hội CCB Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội CCB Việt Nam khoá VII. Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ LĐTB và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/ 2016. Hướng dẫn số 97/CCB –TCCS của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Hướng dẫn số 72/CCB-TCCS ngày 02/6/2022 của BTC –Chính sách về sử dụng các loại mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn số 97/HD-CCB ngày 18/01/2021 của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25/10/2022 của BTV Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ hội CCB các cấp trên địa bàn thành phố củng cố nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, góp phần xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đồng thời có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Minh Cường