Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin cơ sở năm 2023

(backancity.gov.vn) – Trong hai ngày (29 -30/11/2023), UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức 2 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 310 cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại các xã, phường.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến, trao đổi, hướng dẫn các chuyên đề, gồm: Nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin, truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền cho người làm công tác thông tin ở cơ sở; giới thiệu một số văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giảm nghèo; công tác thông tin cơ sở.

Công tác tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin mới về công tác thông tin cơ sở, kỹ năng cần thiết để làm tốt công tác thông tin cơ sở, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hàng ngày đến với người dân kịp thời, chính xác, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh, thành phố, đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở trong tình hình mới./.

Minh Cường