Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Dân số – KHHGĐ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 978/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sáp nhập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt việc kiện toàn và cấp kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm thêm chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt 04 nội dung bao gồm kiến thức cơ bản về dân số – KHHĐ trong tình hình mới; Kỹ năng truyền thông về các nội dung mới của công tác DS – KHHGĐ hiện nay; Một số nội dung của văn bản số 96/TCDS-KHTC ngày 18/3/2016 của Tổng cục Dân số – KHHGĐ về việc hướng dẫn ghi chép ban đầu và sổ A0, ghi phiếu thu tin, lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ và hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thông tin biến động về dân số.

Lớp tập huấn đã góp phần trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác DS – KHHGĐ cho cán bộ dân số và y tế thôn, tổ. Đặc biệt là kỹ năng truyền thông, vận động, thu thập thông tin và báo cáo thống kê chuyên ngành, tổ chức các hoạt động về công tác DS – KHHGĐ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội mà thành phố đã đề ra./.