Tập huấn nghiệp vụ Dân số – KHHGĐ đợt 2 cho cán bộ và công tác viên dân số

Trong thời gian 01 ngày, các học viên đã được các cán bộ của Trung tâm Dân số – KHHGĐ thành phố truyền đạt những nội dung về: chức năng nhiệm vụ của cán bộ và cộng tác viên dân số, một số kiến thức cơ bản về dân số, về tuyên truyền, vận động; phương pháp kỹ năng truyền thông; thống nhất nội dung và các bước tiến hành giao ban Cộng tác viên hàng tháng; Một số văn bản số 96 của Tổng cục DS-KHHGĐ về việc hướng dẫn ghi chép ban đầu vào sổ A0, ghi phiếu thu thập thông tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ; Giới thiệu các biện pháp tránh thai hiện đại.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ của công tác Dân số và KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, CTV dân số. Bằng những kiến thức đã được trang bị, các cán bộ dân số, CTV dân số sẽ áp dụng vào công việc tuyên truyền vận động công tác Dân số tại cơ sở. Góp phần thực hiện tốt công tác dân số tại địa phương.