Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn

Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đã đề ra, một trong những nhiệm vụ được Ban chi ủy chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và coi đó là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Trước tiên, Ban chi ủy thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chi bộ, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để lựa chọn nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ. Trước khi sinh hoạt, cấp ủy đều tổ chức họp để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và phân công chuẩn bị.

Về nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú; chi bộ lựa chọn những vấn đề thiết thực, trong đó tập trung bàn giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đoàn thể; chú trọng đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chi bộ chọn lọc, cung cấp, định hướng thông tin chính thống cho đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách mới; thông tin tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương cũng như thời sự trong nước, quốc tế có liên quan. Chi bộ cũng lãnh đạo cụ thể hóa quy định chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền thành phố vào hoạt động thực tế; tổ chức cho tập thể chi bộ và từng đảng viên đăng ký ít nhất 3 việc làm theo Bác, định kỳ tổ chức cho một số cá nhân kiểm điểm việc “làm theo” Bác trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc khắc phục các yếu kém, khuyết điểm với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức thực hiện việc nêu gương về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm. Cùng với việc kiểm điểm công tác chính trị tư tưởng, việc đảng viên thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao và công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, chi bộ đề ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, những việc cần làm ngay trong tháng tới theo chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện.

Chi bộ thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng; nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế của cấp uỷ cấp trên; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ; giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên; kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, tài chính đảng. Kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của đảng viên để có biện pháp ngăn chặn những vi phạm có thể nảy sinh.

Trong tổ chức sinh hoạt, chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; những công việc của chi bộ được bàn bạc, thảo luận công khai, minh bạch, quyết định theo đa số. Phương pháp điều hành cũng dần được cải tiến, vừa đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra; vừa linh hoạt, định hướng, gợi mở để đảng viên phát huy dân chủ; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện rõ chính kiến, quyết định những vấn đề quan trọng của Chi bộ; không khí sinh hoạt luôn cởi mở, chân thành; công tác tự phê bình và phê bình được tiến hành với động cơ trong sáng, trên tinh thần xây dựng, góp phần nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ. Ban chi ủy cũng lắng nghe ý kiến của đảng viên để tiếp thu, điều chỉnh trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Chi bộ sẽ tăng cường tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt thường kỳ; thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát; phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 10 năm liền./.