Thành phố Bắc Kạn ban hành quy chế quản lý hoạt động tín ngưỡng

 Quy chế bao gồm 5 chương , 12 điều quy định về các hoạt động quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát huy giá trị của các cơ sở tín ngưỡng bao gồm: Đình, đền, miếu, am . Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý đền và được áp dụng đối với tất cả các đền trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Mọi hoạt động của đền chùa trên địa bàn đều phải tuân thủ theo Hiến pháp, Pháp luật và quy chế này. Các cấp chính quyền,cơ quan, đoàn thể và các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố có trách nhiệm quản lý và tạo điều kiện cho các Ban quản lý đền hoạt động theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. /.