Thành phố Bắc Kạn chủ trương đầu tư dự án dự án Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cạp mở rộng đường Hoàng Trường Minh

 Trên cơ sở kết quả Kỳ họp chuyên đề tháng 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII đã ban hành Nghị quyết số: 230/NQ-HĐND, ngày 25 tháng 8 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án: Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cạp mở rộng đường Hoàng Trường Minh, thành phố Bắc Kạn.

Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cạp mở rộng đường Hoàng Trường Minh

Thường trực HĐND thành phố trên cơ sở xem xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đề nghị ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cạp mở rộng đường Hoàng Trường Minh, thành phố Bắc Kạn; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Dự án xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cạp mở rộng đường Hoàng Trường Minh, thành phố Bắc Kạn nhằm xóa bỏ kịp thời điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hoàng Trường Minh; lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và chống tái lấn chiếm hành lang tuyến đường, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường an toàn và thuận tiện. Dự án thuộc nhóm C, lĩnh vực giao thông. Từ nguồn vốn phân cấp thành phố điều hành và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án có tổng mức đầu tư 1.515 triệu đồng, dự án thực hiện tại tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Dự kiến thực hiện trong 03 năm 2022 – 2024, do Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn thực hiện.

Quy mô đầu tư cạp mở rộng mặt đường. Làm rãnh hộp lắp ghép bằng BTCT. Di chuyển cột điện chiếu sáng đô thị. Đào đất mái ta luy đảm bảo tầm nhìn. Sơn vạch kẻ đường, hệ thống biển báo.Di chuyển ống cấp nước, thoát nước./.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên