Thành phố Bắc Kạn chuẩn bị cho cuộc Tổng Điều tra kinh tế năm 2021

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, thành phố Bắc Kạn đang tích cực chuẩn bị cuộc Tổng Điều tra kinh tế năm 2021. Phóng viên Báo Bắc Kạn có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Hữu Bường- Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế thành phố Bắc Kạn về vấn đề này.

PV: Xin đồng chí cho biết mục đích và ý nghĩa của Tổng Điều tra kinh tế năm 2021?

Đồng chí Dương Hữu Bường:

Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về Tổng Điều tra kinh tế năm 2021. Cuộc Tổng Điều tra lần này nhằm đạt được ba mục đích: Thứ nhất, đánh giá sự phát triển cơ sở, quy mô lao động của các cơ sở kinh tế; về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở kinh tế; đánh giá cơ cấu, số lượng cơ sở cũng như lao động của các cơ sở kinh tế, của từng địa phương, từng ngành kinh tế. Thứ hai, kết quả Tổng Điều tra kinh tế năm 2021 dùng để tính toán các chỉ tiêu thống kê chính thức như: Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước GDP; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) và các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia. Thứ ba, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê về kinh tế – xã hội, lập dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê cũng như các bộ, ngành và địa phương.

Đồng chí Dương Hữu Bường- Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, Trưởng ban Chỉ đạo họp với các thành viên về công tác chuẩn bị Tổng Điều tra kinh tế năm 2021.

Đối với thành phố Bắc Kạn nói riêng, cuộc Tổng Điều tra có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là hoạt động quan trọng giúp cho lãnh đạo địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tiếp theo; xác định rõ những tiềm năng, lợi thế cũng như việc nhận diện được những thách thức phải vượt qua để đưa ra những quyết định phù hợp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Phấn đấu đưa thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị loại II trong giai đoạn 2020 – 2025.

PV: Tính đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế thành phố Bắc Kạn đã triển khai và thực hiện những nội dung gì thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Hữu Bường:

Xác định vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc Tổng Điều tra kinh tế năm 2021, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp trên, thành phố Bắc Kạn đã thành lập BCĐ Tổng Điều tra, đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng Điều tra kinh tế năm 2021. Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho cuộc Tổng Điều tra theo từng giai đoạn. Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp: Thời gian chuẩn bị cho công tác thu thập thông tin từ ngày 01/02 đến hết ngày 28/02; thời gian thu thập thông tin từ 01/3 đến hết ngày 30/5/2021. Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Thời gian chuẩn bị cho công tác thu thập thông tin từ ngày 01/02 đến hết ngày 28/02, thời gian thu thập thông tin từ 01/3 đến hết ngày 30/4/2021. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Thời gian chuẩn bị cho công tác thu thập thông tin từ ngày 02/5 đến ngày 15/6, thời gian thu thập thông tin từ 01/7 đến hết ngày 30/7/2021.

PV: Để có được những số liệu thống kê xác thực, hiệu quả tốt nhất thành phố Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Dương Hữu Bường:

Với trên 400 doanh nghiệp; trên 3.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 34 đơn vị hành chính; trên 100 đơn vị sự nghiệp và hiệp hội trên địa bàn thuộc phạm vi thu thập thông tin của thành phố Bắc Kạn trong cuộc Tổng Điều tra lần này. Do đó, thành phố Bắc Kạn tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của cấp trên, 100% giám sát viên và điều tra viên đảm bảo đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc Tổng Điều tra; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng Điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng; họp thôn, tổ dân phố; treo băng zôn, khẩu hiệu, áp phích, logo… tại nơi công cộng.

Để cuộc Tổng Điều tra đạt hiệu quả tốt, cần sự vào cuộc đầy trách nhiệm của mọi thành phần kinh tế, mong muốn tất cả các cơ sở kinh tế hợp tác chặt chẽ với cơ quan thống kê cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh để có cơ sở đưa ra những số liệu thống kê tốt nhất nhằm giúp xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Bắc Kạn cho giai đoạn tiếp theo./.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguồn: Báo Bắc Kạn