Thành phố Bắc Kạn công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố với Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố Bắc Kạn. Trung tâm Văn hóa , Thể thao và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND thành phố Bắc Kạn. Trung tâm thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác truyền thanh – truyền hình, văn hóa, thể thao ở cơ sở; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn…

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 01 Giám đốc, 02 phó Giám đốc và 04 Tổ chuyên môn nghiệp vụ. Ông Ngô Quang Tú  – nguyên giám đốc Trung tâm  Văn hóa  thể thao thành phố được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Kạn.